JAIP

Objektif & Fungsi

 • Melahirkan masyarakat Madani yang menjadikan Islam suatu cara hidup yang sempurna serta memahami dan menghayati ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan As Sunnah.
 • Menegakkan keadilan mengikut hukum-hukum Islam dan bidangkuasa yang diperuntukkan di dalam undang-undang.
 • Memelihara kesucian agama Islam, penganutnya dan institusi-institusi keagamaan daripada ancaman, penyelewengan dan pencerobohan.
 • Meningkatkan mutu pengetahuan, kemahiran dan penghayatan Islam secara bersistematik, efisyen dan berkesan.
 • Menyemarakkan pembangunan fizikal, kerohanian dan spiritual dalam melahirkan individu, keluarga dan ummah yang berketrampilan, agresif dan proaktif.
 • Melaksanakan dasar yang diputuskan oleh Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang dan Kerajaan serta mengikut peraturan-peraturan yang terkandung dalam enakmen-enakmen yang berkaitan dengan agama Islam negeri Pahang.
 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan pembangunan fizikal dan sumber manusia dengan pengurusan yang bersistem, berkesan dan berkualiti.
 • Menguatkuasakan undang-undang agama Islam secara efisyen di dalam melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar.
 • Merancang, menyelaras dan mentadbir pengurusan institusi pendidikan agama Islam negeri Pahang bagi melahirkan insan kamil.
 • Merancang program-program pembangunan institusi keluarga bahagia mengikut hukum syarak dan Undang-Undang Keluarga Islam Pahang.
 • Membuat kajian dan penilaian terhadap isu hal ehwal islam negeri Pahang yang berkaitan dengan aqidah, syariah, moral, sosial, bahan-bahan terbitan, pemakanan dan lain-lain.
 • Mengumpul dan menganalisa data dan maklumat bagi kepentingan keberkesanan produktiviti pengurusan.